Het interparlementair klimaatoverleg is iets wat we misschien nog niet kennen in ons land. Maar het is iets waar wij, vertegenwoordigers uit het Vlaams Parlement mee vragende partij voor waren, omdat we er een toegevoegde waarde in zien. Het interparlementair klimaatoverleg is een overleg met vertegenwoordigers vanuit de verschillende parlementen in ons land die het thema klimaat opvolgen. Omdat we er van overtuigd zijn dat klimaatontregeling een permanente aandacht vraagt van de parlementen in ons land en intensieve samenwerking tussen de verschillende parlementen en regeringen noodzakelijk is voor een gecoördineerde vertegenwoordiging van ons land op het internationaal toneel. Daarom vinden we ook dat deze interparlementaire samenwerking over het klimaatthema zeker moet worden verdergezet in de nabije toekomst.

In het interparlementair klimaatoverleg proberen we met alle vertegenwoordigers het klimaatbeleid van ons land tegen het licht te houden en mee richting te geven. Omdat het onze overtuiging is dat wij als parlementsleden mee aan de kar moeten trekken om tot een doordacht klimaatbeleid te komen in ons land. Daarom lijkt het nationaal energie- en klimaatplan, dat ons land tegen het einde van dit jaar moet overmaken aan Europa, het eerstvolgende onderwerp dat we moeten bespreken in dit interparlementair klimaatoverleg. Hoe sneller hoe beter.

Op 12 december 2015 kwamen 195 landen, via het klimaatakkoord van Parijs, overeen om de klimaatopwarming te beperken tot ruim onder  2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en inspanningen te blijven leveren zodat de temperatuursstijging beperkt blijft tot 1,5 °C. Via haar resolutie benadrukt het interparlementair klimaatoverleg dat deze doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs het uitgangspunt moet zijn en blijven van het klimaatbeleid, zowel in Vlaanderen, in België als mondiaal.

Het interparlementair klimaatoverleg vindt dat ons land op de COP24 van dit najaar aandacht moet vragen voor de sociaal-economische gevolgen voor alle mensen die bij de klimaattransitie betrokken zijn. Hierbij denken we zowel aan werknemers als werkgevers. Maar ook moet rekening worden gehouden met de genderdimensie van de gevolgen van klimaatverandering en moet een proactieve houding worden aangenomen ten opzichte van het groeiende probleem van bevolkingsgroepen die zich verplaatsen als gevolg van de klimaatverandering.

Ons land moet op de COP24 ook zoveel mogelijk landen aanmoedigen om een duurzame en koolstofarme economie te ontwikkelen. Hiertoe moeten we landen overtuigen om, net als België, toe te treden tot de powering past coal-alliantie en binnen de Europese Unie moeten we er voor ijveren om zo snel als mogelijk steenkool- en bruinkoolvrij wordt. We moeten ook pleiten voor een circulaire economie, voor het tegen gaan van ontbossing en voor duurzame landbouw. In verband met de afbouwen van financiële investeringen in fossiele brandstoffen pleit het interparlementair klimaatoverleg voor een carbon stress test op basis van welke ingeschat kan worden hoe activa worden blootgesteld aan de risico’s die samengaan met klimaatverandering.

Op Europees niveau moeten we onderzoek opstarten naar een carbon border adjustment taks op producten met een grote koolstofvoetafdruk die afkomstig zijn uit landen die het klimaatakkoord van Parijs niet of niet meer onderschrijven. Via duurzaamheidscriteria moeten we ook garanderen dat het milieu en de mensenrechten worden gerespecteerd.

Het interparlementair klimaatoverleg is van mening dat ons land, conform het principe van de vervuiler betaalt, binnen Europa moet ijveren voor een koolstofheffing. Om zo de verschillende sectoren er toe aan te zetten duurzamer te worden en hun uitstoot te verminderen. In dit verband is het interparlementair klimaatoverleg van mening dat een zero-emissiescheepvaart tegen 2050 een doelstelling moet zijn en dat de luchtvaartsector een roadmap met concrete engagementen moet opmaken om haar uitstoot te verminderen.

Inspanningen zullen geleverd moeten worden door iedereen en door alle sectoren: door burgers, de overheid, de transportsector, de bedrijven, de energiesector, de gebouwen en in de landbouw. Daarbij mag ook de impact van ruimtelijke ordening op het klimaat niet onderschat worden. Binnen al deze sectoren moeten de gewestelijke en federale entiteiten een stappenplan opmaken dat verschillende legislaturen overschrijdt. Elk van die stappenplannen zou gebaseerd moeten zijn op een kosten-batenanalyse per sector en zou becijferde streefdoelen en tussendoelstellingen moeten omvatten.

Met betrekking tot mobiliteit vraag het interparlementair klimaatoverleg aan de verschillende regeringen om te komen tot een ambitieus mobiliteitsbeleid. Dat moet er op gericht zijn om verplaatsingen te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of andere alternatieve verplaatsingsmodi te bevorderen. Dit kan volgens het interparlementair klimaatoverleg bijvoorbeeld via kernversterking, een aangepaste inrichting van de openbare ruimte en een actief fietsbeleid te ondersteunen. Net zoals we ook al stelde in onze klimaatresolutie moet ons land op de COP24 pleiten voor een verbod op het gebruik van personenwagens met een verbrandingsmotor met traditionele fossiele brandstoffen.

Met betrekking tot energie vraagt het interparlementair klimaatoverleg om zo snel als mogelijk betrokken te worden bij de opmaak van het nationaal energie- en klimaatplan. We steunen de federale energiestrategie die rekening houdt met de federaal besliste kernuitstap en we pleiten onomwonden voor een omslag naar meer hernieuwbare energie en voor meer nadruk op energie-efficiëntie.

Qua huisvesting vraagt het interparlementair klimaatoverleg voor een duidelijk afbouwscenario voor verwarming met fossiele brandstoffen en daarenboven een volledige afbouw van fossiele brandstoffen als energiebron voor verwarming tegen 2050. Het interparlementair klimaatoverleg is verder van mening dat nieuwbouwwoningen op termijn geen impact meer mogen hebben op het klimaat, dit vraag onder andere een recycleerbaarheid van gebruikte bouwmaterialen.

Het interparlementair klimaatoverleg vraagt dat de landbouwsector nog efficiënter en duurzamer wordt. Dit vraagt onder andere een landbouwbeleid dat steunt op korte keten, op landbouwvormen die kwaliteitsproducten voortbrengt, de bodem duurzaam beheert en agrarische coproducten nuttig gebruikt.

Als we het mondiaal echt menen met het klimaatbeleid, moeten op de COP24 ambitieuze standpunten ingenomen worden met betrekking tot ons klimaatbeleid. Het is de vraag van het interparlementair klimaatoverleg aan de delegatie van ons land om binnen de Europese Unie echt te pleiten voor dat ambitieus standpunt.

De volledige resolutie bekijken? Lees meer via https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1277481/verslag/1279008 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.