Collega’s,

Klimaatbeleid is voor christendemocraten core-business. Want wat anders is klimaatbeleid dan rentmeesterschap in de praktijk? De planeet op een betere manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen dan we ze gekregen hebben. Voor CD&V is dit dus een essentieel debat over een essentieel thema.

De voorbije 3 legislaturen konden we bovendien de Vlaamse minister van klimaat leveren. Elke legislatuur opnieuw konden we zo een daling van de CO2-uitstoot bewerkstellingen. Vlaanderen is in elk internationaal klimaatakkoord een trouwe partner. Elke internationale klimaatdoelstelling is door Vlaanderen ook effectief gehaald. Dat willen we zo houden.

Een sterk klimaatbeleid is belangrijk, voor ons, én voor de toekomstige generaties. Die laten dezer dagen, terecht, luidkeels van zich horen. Aan ons om te luisteren en antwoorden te formuleren.

Collega’s,

De klimaatverandering tegengaan is één van die beleidsuitdagingen die bij uitstek een internationale aanpak vergen. Sommige partijen stellen het nut en de rol van organisaties als de VN en de EU in vraag. Maar dit debat is eens te meer een bewijs dat een Europa dat het voortouw neemt noodzakelijk is om tot resultaten te komen.

De Europese commissie heeft zich een klimaatneutrale samenleving, een klimaatneutrale economie tot doel gesteld tegen 2050. Goed voor het klimaat, de planeet, de volksgezondheid, de economie. Een streefdoel waar CD&V zich graag bij aansluit. Europa moet koploper in de wereld zijn in de aanpak van de klimaatverandering en de transitie die dat vergt.

We willen dit concreet vertalen met een versterkte aanpak in ons eigen land. Daarbij moet het over meer gaan dan alleen het uitspreken van ambitieuze doelstellingen. Een sterk klimaatbeleid heeft immers baat bij een revolutie van redelijkheid. ‘Redelijk’ zoals in ambitieus, uitvoerbaar, haalbaar, betaalbaar en ook sociaal. Dit debat wint niets bij ideologisch opbod.

CD&V laat zich niet dicteren door klimaat-negationisten, noch door klimaat-fundamentalisten. Ons ons klimaatbeleid wordt ruim gedragen, zorgt ervoor dat iedereen mee is en responsabiliseert elke betrokken overheid. Voor eind dit jaar moet een klimaatpact op tafel liggen. Een samenwerkingsakkoord waarbij Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid een traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België uittekenen tegen 2050. Met concrete doelstellingen, zowel tussentijds als per sector.

Maar we willen geen pact waar alleen de federale en deelstaat-overheden achterstaan. We willen een breed maatschappelijk draagvlak. Met eenieder die mee ons klimaatbeleid zal uitvoeren; het bedrijfsleven en de vakbonden, consumentenorganisaties, onze lokale besturen en uiteraard milieuorganisaties. En bij uitbreiding: elke betrokken Vlaming. Dit engagement zorgt ervoor dat niet alleen de doelstellingen gedragen zijn, maar ook de weg ernaartoe.

Concrete klimaatmaatregelen en -acties hebben nood aan draagvlak. De diverse klimaatbetogingen zijn het positieve signaal dat dit draagvlak zich vormt. En dat is nodig. Herinner u de storm die deze zomer opstak toen toenmalig minister Bart Tommelein de installatie van nieuwe stookolieketels een halt wou toeroepen. Niet iedereen was daar klaar voor … om het zacht uit te drukken.

Collega’s,

Dit wordt geen ‘walk in the park’. Het klimaatbeleid dat we in het klimaatpact willen uittekenen zal ons leven stap voor stap veranderen. We zullen anders wonen, anders werken, ons anders verplaatsen, anders eten … Maar we gaan die veranderingen betaalbaar, haalbaar en sociaal doorvoeren. We gaan ze redelijk doen.

Het klimaatpact heeft een ambitieuze doelstelling: Vlaanderen klimaatneutraal. Zo’n omwenteling kan niet in een vrijblijvend kader. Er is een klimaatdecreet en een klimaatwet nodig. Niet zomaar, zoals sommigen hier en elders hard toeteren, om ambitieuze doelstellingen wettelijk te verankeren. We willen een wettelijk kader dat naast doelstellingen ook de beleidsaanpak vastlegt in een klimaatpact.

In die beleidsaanpak hoort ook de opmaak van concrete nieuwe klimaatbeleidsplannen. Het ontwerp-klimaat- en energieplan dat nu naar Europa is gestuurd, moet de eerste stap zijn richting een klimaatneutraal Vlaanderen. Al weten we nu al dat meer nodig zal zijn.

Daar horen de nodige budgetten bij en  een jaarlijkse voortgangsrapportage over de beoogde doelstellingen, de acties, de budgettaire impact, maar ook over de impact op bijvoorbeeld het inkomen en de koopkracht van de gezinnen, op de concurrentiekracht van onze bedrijven. Een redelijk klimaatbeleid houdt immers rekening met milieueffecten, maar ook met de effecten op mens en economie.

Zo’n klimaatbeleid is geen zaak van politiek en middenveld alleen. We willen ook wetenschappelijke onderbouwing. Een klimaatraad moet de wetenschappelijke instellingen die Vlaanderen en België rijk zijn samenbrengen. Hun knowhow moet het hele veranderingsproces bewaken en onderbouwen.

En uiteraard zijn er ook concrete maatregelen nodig. Ik som er alvast drie op.

Het is toch niet normaal dat een vlucht Brussel-Madrid minder kost dan een treinrit Brussel-Oostende? We willen dus een vliegtaks, liefst in Europees verband, waarbij wie het vliegtuig neemt, en dus tonnen CO2 mee de lucht instuurt, solidair mee betaalt aan een sterker klimaatbeleid.  Elk jaar opnieuw kunnen we daarmee 160 miljoen euro in betere treinverbindingen en infrastructuur investeren. Want we willen Vlamingen niet minder mobiel maken, wel anders mobiel, met koning fiets op kop en een beter openbaar vervoer.

En over mobiliteit gesproken:  tegen 2030 wil CD&V een verbod op de verkoop van personenauto’s met een verbrandingsmotor. Vanaf 2023 willen we enkel nog zero-emissie-bedrijfswagens. Tegen 2025 willen we zero-emissie voor nieuwe taxi’s en nieuwe bussen. Tegen 2030 moet de laatste auto met verbrandingsmotor verkocht zijn. Alleen zo zal tegen 2050 het volledige wagenpark emissievrij zijn.

En ten derde. Onze woningen moeten versneld energiezuinig gemaakt worden. Het renovatiepact van 2015 heeft niet gebracht wat we gehoopt hadden. Dat hebben we deze morgen nog in de commissie besproken. Er moet een stevige tand bijgestoken worden om de Vlamingen meer en beter te ondersteunen. De gedaalde premies voor isolatie, zijn een fout signaal. We moeten de steun verder optrekken! Want het zijn net de meest kwetsbaren die dreigen achter te blijven. We willen dus hogere energierenovatiepremies, gecombineerd met renteloze leningen en ontzorging voor wie wil renoveren. Er is werk aan de winkel!

Collega’s,

Elke klimaatmars, elke betoging is een extra signaal, een extra steun voor wie het klimaatbeleid ernstig wil nemen. Vlaanderen heeft altijd al zijn deel gedaan, nu is het tijd voor een volgende stap. Een klimaatpact, wettelijk verankerd in een klimaatdecreet en –wet, is voor CD&V de volgende redelijke stap richting een klimaatneutraal Vlaanderen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.