CD&V wil duidelijke keuzes in het energiepact op basis van dialoog!

12 oktober 2017
 

Dat CD&V al jaren vragende partij is voor een energiepact, weet iedereen. Het stond in ons verkiezingsprogramma van 2014. CD&V heeft dit op de tafel gelegd bij de regeringsonderhandelingen en het werd vervolgens opgenomen in zowel het federale als het Vlaamse regeerakkoord. Een energiepact uitwerken - samen met de stakeholders - dat duidelijke keuzes inhoudt om onze energietransitie te maken, dat was en is nog steeds de bedoeling. De deadline is al lang verstreken, het is vijf na twaalf.

   

Eindelijk worden nu de eerste stappen gezet om tot een energiepact te komen. Na een uitgebreide vragenlijst voor de stakeholders deze zomer, wordt nu ook een burgerbevraging via internet aangekondigd. Uiteraard moeten de burgers ook betrokken worden in dit het traject naar een energiepact. Keuzes maken we best samen in de zoektocht naar een maatschappelijk draagvlak.

 

Maar tijdsdruk mag geen oorzaak zijn om tot een slecht energiepact te komen. We hoorden al van vele energiestakeholders grote ontgoocheling over de bevraging die de vier energieministers in mei-juni hadden rondgestuurd, omdat ze te weinig fundamentele vragen en diepgang bevatte.  Er is ook nooit een terugkoppelmoment gevolgd noch aangekondigd: dit is geen interactie! Inspraak en dialoog is meer dan gewoon een vragenlijst opsturen, de antwoorden inventariseren en dan keuzes maken. Inspraak is samen rond de tafel zitten en zo samen keuzes maken.”, zegt Vvlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne. De ervaring uit bijvoorbeeld Nederland, Duitsland of Zwitserland leert dat een breed maatschappelijk gevoerde discussies over de energietoekomst best op een mature manier wordt gevoerd.

 

CD&V is dan ook zeer bevreesd over de effectiviteit van de enquête die volgende week zou gelanceerd worden. “ Als in de geplande burgerenquête vragen over de toekomstige energiemix niet duidelijk gekaderd worden, dreigt men antwoorden te krijgen die puur op emoties gebaseerd zijn.  Bij een keuze voor deze of gene technologie moet voor ons duidelijk gekaderd zijn wat de mogelijke impact kan zijn op de kostprijs van energie en op de bevoorradingszekerheid. De maatschappelijke bereidheid voor de gevolgen van de transitie moet mee afgetoetst worden.  Zonder duidelijk besef van maatschappelijke kosten en baten van bepaalde keuzes zal er immers nadien geen draagvlak zijn voor bepaalde opties. Zonder duidelijk kader en met alleen vrijblijvende open vragen wordt de enquête een slag in het water.zegt Leen Dierick, federaal parlementslid voor CD&V.

 

Bovendien willen we ook duidelijke garanties dat elke burger zijn mening kan weergeven. De enquête verloopt via een website. Er moeten garanties zijn dat de antwoorden niet achter de schermen worden gekaapt of dat actiecomités zich massaal achter de computer scharen om de uitslag te beïnvloeden. "Eén login zou slechts één keer mogen antwoorden.", verduidelijken Bothuyne en Dierick. “Daarnaast dringen we erop aan dat ook de verschillende parlementen in het proces worden betrokken. Iedereen moet uit de loopgraven komen. Alleen op deze manier krijgen we een energiepact dat niet alleen door de huidige regering, maar ook door alle toekomstige regeringen wordt gevolgd.”.  In het pact moeten duidelijke keuzes gemaakt worden over de toekomst. De markt snakt naar duidelijkheid.

 

Dierick en Bothuyne besluiten: “We willen geen vage compromistekst: investeerders hebben zekerheid nodig. Dat is ook de beste manier om de energieprijs onder controle te houden. Om tot een energiepact te komen is er meer nodig dan vragenlijsten opsturen en enquêtes te houden via internet. Het vraagt moed om met alle betrokken stakeholders rond de tafel te zitten en samen keuzes te maken. Ga de dialoog aan!”.

 

Categorie: 

Robrecht on Twitter