De subsidie voor een plaatsing van zonnepanelen zal niet verlengd worden. Dit blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Demir op een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v). cd&v pleite eerder voor een verlening van minstens twee jaar, maar die verlenging komt er nu niet: de subsidie zal vanaf volgend jaar gehalveerd worden. “De beste koopkrachtmaatregel die Vlaanderen kan nemen is de zonnepanelenpremie behouden: meer gezinnen zijn zo in staat structureel energiekosten te besparen. Nu de federale regering haar btw-verlaging en sociaal tarief heeft verlengd, is het logisch dat ook de Vlaamse regering haar steun aanhoudt”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v).

Zonnepanelen zijn populair. Met een terugverdientijd van zowat 6 jaar is het de kortste weg om energie en geld te besparen. “De beste koopkrachtmaatregel voor elk Vlaams gezin zijn zonnepanelen op het dak. Daarmee bespaar je al snel 700 euro per jaar. De Vlaamse overheid steunt: met een premie tot 1500 euro en met renteloze leningen voor de lagere en midden-inkomens. Zo zijn zonnepanelen haalbaar en betaalbaar voor iedereen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.

“Zekerheid over de premiebedragen biedt stabiliteit op de markt, geeft zekerheid aan gezinnen en vermijdt discussies over laattijdige aanvragen”

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne

Maar minister Demir wil de premies afbouwen. Ze geeft in een antwoord op een parlementaire vraag van Robrecht Bothuyne aan dat ze niets wil wijzigen aan het huidig premiepad voor zonnepanelen, wat concreet wil zeggen dat de premie in 2023 zal halveren. Voor een PV-installatie zou de premie dan maximum 750 euro zijn, nu is dat 1500 euro. Die daling is beslist op het moment dat iedereen een verdere terugval van de prijzen van zonnepanelen verwachtte en dus minder steun zou nodig zijn. Maar het tegendeel is waar gebleken. Gelet op de recent sterk gestegen kostprijs voor PV-panelen, de lange wachttijden en het risico op een elk jaar terugkerende eindejaarsrush (om toch nog recht te hebben op de hogere premie), pleit cd&v ervoor de premie op het huidige niveau te houden tot en met 2024. “Als er één koopkrachtmaatregel is die structureel is; is het wel deze: door een voldoende hoge premie kunnen ook middenklasse gezinnen zich zonnepanelen veroorloven en zo elk jaar fors besparen op de energiefactuur. We moeten onze gezinnen daarbij investeringszekerheid bieden”, vindt Bothuyne.

“Zekerheid over de premiebedragen biedt stabiliteit op de markt, geeft zekerheid aan gezinnen en vermijdt discussies over laattijdige aanvragen”, legt Bothuyne uit. “Als minister Demir de premie toch wil beperken in 2023, dan zou iedereen met een in 2022 getekende offerte voor zonnepanelen ook recht moeten hebben op het premiebedrag dat voorzien was voor dit jaar. Anders wordt het chaos dit eindejaar. Veel gezinnen zouden de premie voor dit jaar mislopen door de vertragingen in de leveringen. Dat is niet rechtvaardig.”

Probleem met de toe te kennen premies

Ondertussen is er ook een probleem met de toe te kennen premies. Op de parlementaire vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne antwoordde minister Demir dat er in 2021 32.467 premies voor zonnepanelen werden aangevraagd (zowel residentiële en niet-residentiële gebouwen). Op de website van het VEKA wordt er voor dat jaar echter melding gemaakt van ‘slechts’ 8975 residentiele premies. In een eerdere schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (cd&v) werden 14.328 aanvragen voor de installatiepremie voor zonnepanelen in 2021 gemeld. Bothuyne: “Het zou goed zijn moest er zo snel mogelijk klaarheid over deze cijfers worden geschapen. Er kan maar goed beleid worden gevoerd op basis van juiste cijfers.”

Daling aantal premies zonnepanelen

Verontrustender is dat tussen 1 januari en 30 april 2022 slechts 2147 premies voor zonnepanelen zijn aangevraagd. Dat is in ieder geval een duidelijke daling tegenover vorig jaar. Dit ondanks het feit dat er in de eerste vier maanden van het jaar 50 procent meer zonnepanelen besteld zijn dan een jaar eerder. Het is onduidelijk of dit te maken heeft met een achterstand in premie-aanvragen, vertragingen tussen installatie, keuring en aanvraag, stockbreuken op de PV-/omvormermarkt,… “Ook hier loopt iets mis: de aanvragen zouden normaal de gestegen verkoop moeten volgen. Maar integendeel: minder aanvragen worden genoteerd. Allicht zorgt dit ervoor dat als de premie eind dit jaar effectief zou dalen, de chaos groot zal zijn. Wie heeft nog recht op welke premie? Gezinnen mogen niet opdraaien voor de leveringsproblemen van installateurs of de achterstand van de administratie in de premie-dossiers”, aldus Bothuyne

Want ook daar schort het. De gemiddelde doorlooptijd van een dossier van aanvraag tot mededeling beslissing (weigering/toekenning) bedroeg in 2021 118 dagen, 4 maanden dus. De consument verkeert zo meer dan 4 maanden in de onzekerheid of hij al dan niet de premie effectief zal krijgen. “Fluvius moet samen met minister Demir met een plan komen om deze doorlooptijden sterk terug te dringen. Mensen die investeren in zonnepanelen verdienen steun en duidelijkheid. Alleen maar zo kunnen we meer mensen overtuigen om mee te doen in de energietransitie”, besluit Bothuyne.

Het is ook belangrijk van dichtbij op te volgen hoeveel thuisbatterijen er dit jaar geïnstalleerd zullen worden, en of de voorziene premiepot zal volstaan. cd&v vindt dat iedereen die dit jaar een thuisbatterij heeft laten installeren, recht heeft op de batterijpremie, inden de door de overheid voorziene middelen voor 2021 tekortschieten, moet het krediet verhoogd worden door minister Demir. Ook vorig jaar moest dit al gebeuren; toen ging het budget van 22 miljoen naar 27 miljoen euro.