Vlaanderen heeft forse ambities als het gaat over de arbeidsmarkt: de werkzaamheidsgraad richting 80% en 120000 extra jobs. Deze ambities waarmaken in een structureel krappe arbeidsmarkt is een uitdaging. Voor het eerst in onze geschiedenis, is het aantal mensen die op pensioen gaat hoger dan het aantal jongeren die aan een eerste job kan beginnen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘De uitdagingen waar Vlaanderen voor staat, kan het alleen maar waarmaken als ook de federale overheid hier maximaal ondersteuning biedt. Eigenlijk is er een Copernicaanse omwenteling nodig, waarbij zowel het Vlaamse als federale beleid in teken moet staan van de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. Via de resolutie willen we de Vlaamse Regering een sterk mandaat geven om die dialoog aan te gaan om drempels voor ambitieuze doelstelling kunnen behalen. Daar waar federaal het niet mogelijk is een aangepast beleid te voeren, moet het mogelijk worden om een ‘assymetrisch’ beleid te voorzien waar Vlaanderen de kans krijgt eigen keuzes te maken.’

In het federale regeerakkoord is voorzien dat er een werkgelegenheidsconferentie komt met de deelstaten. Dit is een kans om te komen tot een echt interfederale aanpak om de werkzaamheidsgraad op te krikken en langere en duurzame loopbanen mogelijk te maken.

Concreet gaat het over een loopbaanoffensief op 5 fronten:

  • Het versterken van opleidingsmogelijkheden doorheen de loopbaan en ook tijdens bepaalde periodes van inactiviteit, met onder andere een automatische inschrijving bij VDAB van langdurig tijdelijk werklozen, een verruimd vrijstellingenbeleid voor werkzoekenden die opleiding en vorming krijgen en federale steun voor de Vlaamse leer- en loopbaanrekening.
  • Inzetten op werkbaarheid en voorkomen van vroegtijdige uitval; met een sterkere Vlaamse betrokkenheid bij federale werkbaarheidsinitiatieven, het afstemmen van de Vlaamse en federale verlofstelsels en flexibiliseringsinstrumenten en beter afgestemde sociale inspectiediensten.
  • Faciliteren van transities van werkloosheid en inactiviteit naar werk waarbij werken lonender moet worden, zeggenschap voor Vlaanderen over welke opleiding of werkervaring met een uitkering mag gecombineerd worden, een versterkte samenwerking tussen RIZIV en VDAB, met fors meer trajecten naar werk voor langdurig zieken. Het Vlaams parlement vraagt dat VDAB veel sneller dan nu betrokken wordt bij re-integratietrajecten, met, voor wie dit haalbaar is, de opstart van trajecten binnen de 5 maand na de start van arbeidsongeschiktheid. Voor wie definitief niet toeleidbaar is, na herhaalde en langdurige activering, moet een statuut buiten de werkloosheidsverzekering gecreëerd worden. Ook wordt een gelijke behandeling gevraagd door RSZ van alle Vlaamse bedrijven in de sociale economie.
  • Het bevorderen van jobmobiliteit en werk-naar-werk transities; met snellere procedures bij herstructureringen via de wet Renault, met een verplicht opleidingsplan als onderdeel van het sociaal plan, een vereenvoudigd outplacement-instrumentarium en het deels activeren van de ontslagvergoeding.
  • Het afremmen van de vervroegde uittrede; met een pleidooi voor een ambitieuze pensioenhervorming, de mogelijkheid voor Vlaanderen om zelf keuzes te maken m.b.t. de beschikbaarheid van werkzoekenden, het vermijden van nieuwe verhoogde instroom in SWT en het activeren van SWT-ers. Uitdaging is ook ervaren talent aan boord te houden van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Axel Ronse (N-VA) “De nood aan hervormingen op onze Vlaamse arbeidsmarkt was nooit zo acuut. Veel bedrijven zijn vruchteloos op zoek naar mensen. Tegelijk zien we een grote groep inactieven. Die mismatch aanpakken moet de politieke prioriteit zijn. Anders missen we de trein van economische groei. Ik ben blij dat deze Vlaamse meerderheid haar verantwoordelijkheid neemt en eensgezind een aantal fundamentele keuzes op federaal niveau voor Vlaanderen bepleit.”

Vlaanderen is geëvolueerd naar een structurele knelpunteconomie. Elke niet ingevulde vacature is een rem op de groei van de Vlaamse economie.

Tom Ongena (Open VLD): “De Vlaamse economie veert helemaal op. Maar daardoor is ook de krapte op de arbeidsmarkt terug van nooit weg geweest. Die krapte vormt een bedreiging voor onze welvaart. De Vlaamse regering wil daarom de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80%. Dat zal echter enkel lukken als het Vlaamse en federale werkgelegenheidsbeleid elkaar ondersteunen. Die wil tot samenwerking is er. Op de werkgelegenheidsconferentie van september willen de regeringen een globaal akkoord sluiten om de loopbanen te verlengen. Met deze resolutie geven we een reeks aanbevelingen mee over welke afspraken gemaakt zouden moeten worden om de Vlaamse ambitie te kunnen waarmaken.”

Zoals ook aangegeven in het regeerakkoord dringt de Vlaamse meerderheid ook aan op een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling, niet in het minst in het arbeidsmarktbeleid, opdat de deelstaten in hun slagkracht versterkt worden.